Dagvattenvåtmark fungerar utmärkt efter 19 år!

Dagvattenvåtmarkers långtidsfunktion har tidigare varit osäker. Ingen har utvärderat deras funktion över en längre period än 5-10 år och många utredningar är endast ögonblicksbilder. Men nu har en studie på Bäckaslövs dagvattenvåtmark i Växjö visat att våtmarken fungerar bättre efter knappt två decennier än när den togs i bruk! Läs mer här (för medlemmar)

Dagvattenkurs om tillsyn

Dagvattenguiden erbjuder en utbildningsdag om tillsyn av dagvatten den 15 november i Göteborg. Målgruppen är miljöinspektörer och kursen går igenom hela kedjan från tidig planering till tillsyn av anläggningar. Anmäl dig senast 4 november.

Frågeställningar som kommer att beröras är bland annat

  • vilken roll har miljöinspektören i plan- och byggprocessen
  • hur läser man en dagvattenutredning
  • kan och bör man skriva tillståndsvillkor
  • vad kan vara viktigt att fokusera på vid tillsyn över olika typer av dagvattenanläggningar?

Läs mer

Dagvattenhantering för att motverka översvämningar

De enskilt viktigaste faktorerna vid framtida stadsbebyggelse är enligt SMHI ökade nederbördsmängder och nederbördsintensiteter. För kuststäder, lågt belägna städer och och städer i nära anknytning till havet tillkommer även havshöjningarna som en viktig faktor. Norrtälje är en av Sveriges många kustnära städer som har drabbats av flertalet översvämningar de senaste åren. Särskilt drabbad är området Kvisthamra där det nu pågår utredningar kring dagvattennätet.  Läs mer

Dagvattendamm i Linköping tar även emot släckvatten

Dagvattendammar behöver ofta vara multifunktionella. Förutom avskiljning av föroreningar ställs olika omfattande krav på tillgänglighet, rekreationsmöjligheter, skapande av biologisk mångfald, estetik med mera. I Linköping utformas nu en dagvattendamm för att kunna omhänderta släckvatten också vid eventuell eldsvåda.  Läs mer

Samling av skrifter för fastighetsägare om LOD

Många kommuner försöker nå ut till fastighetsägare med information om hur dag- och dränvatten bör omhändertas på tomten genom informationsblad, broschyrer och dylikt. Utmaningen ligger i att ge rätt, koncis och förståelig information. Vi har nu samlat ett antal skrifter som riktar sig till fastighetsägare angående lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Här försöker vi lyfta fram nya och välarbetade exempel som kan fungerar som inspiration. Läs mer

I Luleå bedrivs fördjupad forskning om svackdiken

Svackdiken är både billigare och ett mer hållbart alternativ för dagvattenhantering än exempelvis brunnar och rörsystem. Där yta finns kan svackdiken och andra naturliga sekundära flödesvägar utjämna och fördröja dagvattenflöden samtidigt som en del föroreningar avskiljs. Biologiska och estetiska värden kan erhållas i form av Läs mer

Ny metod för värdering av ekosystemtjänster i öppen dagvattenhantering

Ett naturlikt dagvattendike i Uppsala kan bidra med många olika ekosystemtjänster, bland annat flödesreglering, livsmiljöer och biologisk mångfald, kulturella värden, estetiska värden och resurs för forskning och utbildning. Foto: Erika Hagström.

Ett naturlikt dagvattendike kan bidra med många olika ekosystemtjänster, bland annat flödesreglering, livsmiljöer och biologisk mångfald, kulturella värden, estetiska värden och resurs för forskning och utbildning.

Senast 2018 ska ekosystemtjänster vara en del av alla beslut som tas i samhället enligt ett regeringsbeslut. Även om det är känt att öppna dagvattenlösningar kan bidra med fler ekosystemtjänster än bara fördröjning och rening är det sällan som detta kommuniceras eller tas hänsyn till. Något som bör förändras enligt Erika Hagström, som har tagit fram en metod för att värdera och synliggöra ekosystemtjänster i öppen dagvattenhantering. ”Vi behöver få in ekosystemtjänstbegreppet i fler sammanhang och börja konkretisera mer”, säger hon.

Läs hela reportaget med Erika (för medlemmar).

Läs examensarbetet Utveckling av metod för att synliggöra och värdera ekosystemtjänster i öppen dagvattenhantering (för medlemmar).

Nya projekt för karaktärisering av mikroplaster

Aalborg_university_logoPå Aalborgs universitet har två nya projekt startats upp inom mikroplaster i spillvatten, dagvatten och mark. Bland annat ska man ta fram en metod för karaktärisering av mikroplaster. Detta kommer att ske inom forskningsgruppen Urban Waters som Jes Vollertsen leder. Mikroplaster är ett område där mer forskning behövs både för att identifiera källor men även transportprocesser samt biologiska och akvatiska effekter. Här är ett tidigare reportage om dagvattenproblematiken med mikroplaster.