NV ska jobba med dagvatten våren 2017

Naturvårdsverket (NV) har fått i uppdrag att göra en analys av dagvattenproblematiken. Regleringsbrevet för 2017 innehåller ett särskilt uppdrag om detta. I ett första steg ska myndigheten ta fram en bild av vilken miljöpåverkan som finns från dagvatten, ge en beskrivning av problemområden samt ge förslag till fortsatt arbete. Boverket pekas ut som en kompetent myndighet att samarbeta med. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 30 september i år.

Workshop för teknikleverantörer

HSBlivinglabDetta är den första workshopen som arrangeras inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet ”Testbäddar för utvärdering av dagvattenanläggningar”. Denna workshop hålls den 31 januari i Göteborg. Fokus ligger på de utmaningar och möjligheter som teknikleverantörer inom dagvattenområdet står inför idag. En av de frågor som kommer att diskuteras är behovet av standardiserade test- och certifieringsmetoder för utvärdering av dagvattenlösningar. Mer information finns här

Dagvattenteknik på vår konferens i Norrköping

logga_vakNu är programmet till vår konferens Vatten Avlopp Kretslopp klart. Temat är Hållbar VA- teknik för stad och land och det ska verkligen bli intressant. Det parallella seminariet om dagvatten bjuder på följande presentationer: Läs mer

Vi bevakar domar om dagvatten

Du har väl inte missat att Dagvattenguiden har bevakning av domar inom dagvattenområdet?! I Biblioteket finns höstens avgöranden från mark- och miljödomstolen (hovrätten) och mark- och miljööverdomstolen (MMÖD). Du hittar dem enklast genom att gå in i Biblioteket och klicka på kategorin ”Lagar och myndighet”. Domarna handlar om skyldigheten att betala dagvattenavgift samt skadestånd vid översvämning.

Ny sida med goda exempel på dagvattenanläggningar

Här hittar du exempel på goda dagvattenlösningar i Stockholms län

Laduviken_Laduvikskällan

Laduviken Vattenpark är en av de goda exemplen på dagvattenlösningar i Stockholms län. Här finns bland annat en inloppsdamm, en översilningsyta och en överdämningsyta.

Det finns tillgänglig teknik för hållbar dagvattenhantering, både gammal och beprövad men också ny och innovativ. Dessa tekniker behöver lyftas fram för att inspirera till ett långsiktigt hållbart byggande. Genom goda exempel på dagvattenhantering från Stockholms län kan kunskapen om dessa spridas och ge inspiration till beslutsfattare, tjänstemän, projektörer och byggherrar.  Läs mer

Vad är följderna av Weserdomen?

hav-logotyp-gra-svart-437x188pxDrygt ett år har gått sedan EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen. Domstolen ansåg att en verksamhet som medför en försämring av ekologisk eller kemisk status eller äventyrar uppnåendet av dessa mål inte får tillåtas. Sedan dess har ett antal svenska domar fallit som hänvisar till denna i samband med tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten samt miljöbalkens allmänna hänsynsregler. HaV har analyserat dessa domar och bland annat gjort bedömningen att

*”Det räcker med en försämring av en kvalitetsfaktor för att en försämring av status ska ha skett.”

Frågan är vad det får för tillämpning för exempelvis dagvattenhantering inom detaljplaneläggning? I princip bör då ingen detaljplan godkännas som äventyrar en sänkning av en enskild kvalitetsfaktor för ekologisk eller kemisk status. Läs rapporten här (för medlemmar).

Dagvattendammar effektiva barriärer mot spridning av mikroplaster

Filter med mikroplaster. Foto: Robert Jönsson.

Filter med mikroplaster. Foto: Robert Jönsson, Uppsala universitet.

I våras skrev vi om hur dagvatten är den främsta spridningsvägen för mikroplaster. Dagvattendammar anläggs ofta för att fördröja och rena dagvatten från föroreningar som näringsämnen, partiklar och tungmetaller. Nu har ett examensarbete vid Uppsala universitet visat att dagvattendammar även effektivt kan avskilja mikroplaster. Avskiljningsgrader i de undersökta dammarna har legat på 90-99 %.
Läs hela reportaget här (för medlemmar).