NV ska ta fram underlag om våtmarker

Regeringen har gett i uppdrag åt Naturvårdsverket att i höst ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet. Detta är del av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker och ett steg i uppdraget att ta fram en strategi med insatser, ansvarsfördelning och kostnadsbedömningar för skydd och restaurering av våtmarker. Läs mer på regeringens hemsida.

Dagvattenrelaterat i Almedalen

Vi har fångat upp ett par inspelade seminarier från årets Almedalen, 2017. Bland annat diskuterades stigande havsnivåer, mikroplaster och restaurering av sjöar. Läs mer

Testbäddar vid HSB Living Lab på plats

Testbäddar_1Genom ett Vinnovafinansierat projekt som leds av forskningsinstitutet RISE har nu en anläggning installerats i Göteborg för att testa och utvärdera olika dagvattenlösningar. Förutom att teknikleverantörer ges möjlighet att testa deras tekniska lösningar för hantering av dagvatten kommer projektet även att utveckla hållbarhetskoncept för dagvattenlösningar och ta fram beslutsstöd för att underlätta kommunikation mellan behovsägare i planeringsprocessen.

Läs hela reportaget här (för medlemmar).

davTest

Checklistor för dagvattenutredningar

Logga_dv-utredningar_reportageDet är mycket som ska tas hänsyn till i dagvattenutredningar. Flöden, föroreningar, höjdsättning, klimatförändringar, flödesvägar, riktlinjer, miljökvalitetsnormer, geoteknik, grundvatten och mycket annat. Det kan underlätta som beställare (och som utförare) att ha en checklista som anger vad som förväntas ingå en en utredning. Nu har vi sammanställt ett antal kommuners olika checklistor och resultatet hittar du här (för medlemmar).

Nya dagvattendomar

I början av sommaren har två nya dagvattenmål avgjorts i Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD). Den ena domen rör dagvattenhantering i en detaljplan och den andra behandlar huruvida åtgärder för dagvatten behövs eller inte för fastigheter inom området för ett dikningsföretag. Läs mer om domarna i biblioteket (för medlemmar):
Dom om dagvatten i detaljplan
Dom om dagvatten och dikningsföretag

Dagvattennytt från Almedalen

Under Almedalsveckan fanns det många seminarier om vatten och klimat så Dagvattenguidens utsände representant fick prioritera hårt. Ett återkommande tema var så kallade low tech lösningar – en återgång till naturliga, öppna dagvattensystem som fördröjer och renar dagvattnet samt fyller på grundvattenmagasin.  Läs mer

Skyfall över Berlin

I torsdags och fredags förra veckan (29-30 juni) drabbades Berlin av det som har kommit att kallas ”hundraårsregnet”. Ihållande regn med kraftig intensitet orsakade flera skador och brandkåren fick införa undantagstillstånd. I tunnelbanesystemet vällde vatten in till perrongerna på vissa stationer, byggnader fick evakueras, bilister räddas och motorvägar stängdes av.  Läs mer