VA-guiden söker redaktör med dagvattenfokus

Vi söker nu ytterligare en redaktör till vårt kontor i Uppsala, med fokus på dagvatten och VA-planeringsfrågor.

I rollen som en av VA-guidens redaktörer bevakar du dagligen utvecklingen i branschen och förmedlar kunskap via våra webbplatser, nyhetsbrev och utbildningar/seminarier. Du är även vårt ansikte utåt och skapar goda kontakter och relationer med VA-Sverige. Välkommen med din ansökan!  Läs hela annonsen här

samarbete.jpg

Gatsopning minskar dagvattnets föroreningshalt

GrönNano_logoForskningsgruppen GrönNano har vid Luleås tekniska universitet undersökt större partiklars påverkan (t.ex. grus) på föroreningsmängden i dagvatten. Ofta ligger fokus på de mindre partiklarna som spolas ut till recipient men denna undersökning visar att även de partiklar som inte direkt transporteras vidare under regn ändå bidrar till föroreningsmängden i dagvatten. Därför jämfördes platser med och utan regelbunden gatsopning, vilket visade att gatsopning är en effektiv åtgärd för att minska föroreningsmängder i dagvatten från trafikerade ytor. Läs hela artikeln här (för medlemmar).

Regnbäddar som fungerar

KentFridell2logga_vakKent Fridell är specialist på grönblå systemlösningar för hållbar dagvattenhantering. Han har flera års erfarenhet av anläggning av regnbäddar. Kent kommer till Vatten Avlopp Kretslopp och berättar hur man utformar och dimensionerar regnbäddar på ett bra sätt. Viktiga aspekter som skötsel och underhåll lyfts också upp. Och vad kostar det egentligen? Kent delar med sig av sina erfarenheter från projekt på olika platser i Sverige. Se hela konferensprogrammet

Krav på fördröjning och rening i Stockholm stad

EvaValllogga_vakEva Vall är utredningsingenjör på Stockholm Vatten och hon har projektlett kommunens strategiska dagvattenarbete. På Vatten Avlopp Kretslopp berättar hon hur kommunen och VA-bolaget tillsammans jobbar med dagvattenfrågor. En ny dagvattenstrategi antogs 2015 och därefter har ett stort arbete gjorts som resulterat i en vägledning. I vägledningen finns en målsättning om hur mycket dagvatten ska fördröjas och renas vid nybyggnation och större ombyggnation. Det finns också anvisningar till hur dagvattenutredningar ska genomföras och vilka principer olika beräkningar ska följa. Se hela konferensensprogrammet

Ny dagvattentaxa i Göteborg

gbg_stad_logotypSedan årsskiftet har en ny dagvattentaxa gällt i Göteborgs stad. Den nya brukningsavgiften delas upp i dricksvatten, spillvatten och dagvatten, vilket innebär att kunderna enbart betalar för de tjänster som de utnyttjar. Just denna uppdelning av VA-taxan är något som tidigare har pekats ut som en grundförutsättning för en enkel och rättvis dagvattentaxaLäs mer

Vad bör en dagvattenutredning innehålla?

Logga_dv-utredningar_reportageEn dagvattenutredning kan ha många olika frågeställningar och syften men oftast finns det återkommande delar som i princip alla utredningar innehåller eller bör beakta: översvämningsrisker, flöden och föroreningar, förändring genom planerad exploatering, framför allt på recipient och medföljande miljökvalitetsnormer, principiell dagvattenhantering med mera. Nu har vi sammanfattat vad dagvattenutredningar bör innehålla. Denna sammanfattning kan fungera som en checklista för både beställare och utförare.

Här finner du Del 2: Vad bör en dagvattenutredning innehålla? (för medlemmar).

Brunnsfiltertest i Göteborg visar goda resultat

Skiss_filter

Skiss brunnsfilter. Källa: FlexiClean.

Under sommaren och hösten 2016 pågick provtagning av dagvattnet som rinner till Vitsippsbäcken i Göteborg. DHI utförde uppdraget på beställning av Kretslopp och vatten, Göteborg, då bäcken är ett av de prioriterade områdena för åtgärder mot förorenat dagvatten.

Flödesproportionella analyser genomfördes vid tio regntillfällen. Under fem av regnen med filter i brunnarna och under de andra fem utan filter. Resultaten visar att för många av dagvattnets föroreningar uppnås reningsgrader på mellan 40 och 60 %. Avskiljningen av föroreningar gör även att många av miljöförvaltningens riktvärden för dagvatten nås.

Läs mer här (för medlemmar).

Växtbäddar under trafikytor -smart sätt att använda ytan

OrjanStal_2logga_vakPå Vatten Avlopp Kretslopp får du lära dig principerna för hur man bygger porösa lager under trafikytor och använder dessa som växtbäddar för träd och dagvattenhantering. Örjan Stål är utbildad trädgårdstekniker och specialist på träd och urban mark, han driver det egna konsultföretaget VIÖS. Örjan kommer till dagvattenseminariet och delar med sig av sin erfarenhet. Se hela programmet

Hur kan en bra dagvattenutredning se ut?

Logga_dv-utredningar_reportageDet finns flertalet aktörer som utför dagvattenutredningar, oftast är det konsultföretag. I denna första del av reportageserien om dagvattenutredningar har vi valt att sammanställa 15 utredningar från 15 olika aktörer som vi tycker är exempel på bra utredningar. För varje utredning görs en kort sammanfattning av vad det är för typ av utredning (detaljerad, övergripande, stort eller litet utredningsområde) och vad som ses som särskilt bra med utredningen.

Här finner du Del 1: Exempel på bra dagvattenutredningar (för medlemmar).

Ny reportageserie om dagvattenutredningar

Logga_dv-utredningar_reportageDagvattenutredningarna i samhället blir fler och fler och mer och mer omfattande. För några år sedan kunde utredningarna vara några få kortfattade sidor med lite beräkningar. I dag är inte rapporter på 30-40 sidor ovanliga i takt med att mer krav ställs på omhändertagande av dagvatten, både i större och mindre kommuner.

Så vad bör en dagvattenhantering innehålla? Vilka krav ställer olika kommuner, hur påverkar detta utredningens innehåll och hur ser en väl genomarbetad utredning ut? Vad efterfrågar och prioriterar beställaren och hur tänker konsulten som genomför utredningen?  Läs mer