Två nya filmer om dagvattendammar

Nu finns två informativa filmer om dagvattendammar som beskriver utformning, skötsel och mervärden. Den första filmen beskriver dimensionering, reglering och annat som bör tas hänsyn till vid anläggning av dagvattendammar. Den andra filmen visar hur estetiska värden och rekreation kan kombineras med åtgärder för ökad biologisk mångfald. Läs mer

Ses vi på VA-mässan?

Som samarbetspartner till årets VA-mässa på Elmia i Jönköping träffar vi gärna dig i vår monter eller i vårt seminarium om Gemensamhetsanläggningar för VA. Mer om seminariet

va-massan-16Vi finns på plats alla dagar, 27-29 september, i monter MG 01:17. MG står för mässgatan som ligger i anslutning till Lobby Nord på vägen in mot utställningshall B, direkt efter att du passerat registreringen i Entré Nord. Läs mer

Kunskapsläget för dagvattenrening

LTUNu finns en färsk kunskapssammanställning om dagvattenrening, skriven av Godecke Blecken på Dag&Nät, Luleå tekniska universitet. Tillsammans med andra forskare inom dagvattenområdet har han sammanställt svensk och internationell kunskap kring dagvattendammar, våtmarker, filtertekniker, svackdiken, översilningsytor, infiltrationsanläggningar, gröna tak samt avancerade reningsmetoder för lösta ämnen.  Läs mer

Ny dagvattenpark i Lund omhändertar 100-årsregn med översvämningszoner

Under september invigs Lund kommuns största satsning någonsin när det kommer till magasinering av dagvatten. Råbysjön, som är del av rekreationsområdet Råby sjöpark i Lunds sydöstra delar, kommer att fyllas med dagvatten och tillsammans med omgivande ängsmark dimensioneras för att fördröja ett 100-årsregn från ett 174 hektar stort avrinningsområde. Läs mer här (för medlemmar).

Raby-sjopark-illustration2

Råbysjön sett från den norra delen av parken. Illustration: Lunds kommun.

Ett år sedan översvämningarna i Hallsberg

Hallsberg_oversvamningDrygt ett år har passerat sedan Hallsberg översvämmades av ett hundraårsregn. 112 millimeter föll över orten på 24 timmar. Hela bostadskvarter försattes under vatten och idag är det fortfarande många av de evakuerade som ännu inte har kunnat flytta hem. Läs reportaget om några av de drabbade i Nerikes Allehanda.

Hade det kunnat undvikas på något sätt? Läs mer

Ny informationssida om PFAS

Söker du information om PFAS (högflourerade ämnen)? Leta i så fall på Kemikalieinspektionens hemsida. Den nya webbsidan har tagits fram i samarbete mellan flera nationella myndigheter. Sidan innehåller både grundläggande fakta, riktvärden, information om uppmätta halter samt länkar till olika myndigheters vägledningar inom området. Gå till guiden om PFAS.

Sociala medier användbara vid simulering av översvämning

Kommer ni ihåg översvämningarna i Hallsberg i september 2015? Nu har ett examensarbete från Uppsala universitet utkommit där hydrauliska simuleringar på händelseförloppet har genomförts. Det i sig kanske inte är så speciellt om inte indata till simuleringarna hade hämtats från sociala medier. Vattendjup och utbredning kunde uppskattas från filmer och bilder på dessa plattformar och ge ett mycket bra komplement till övrig tillgänglig mätdata.

Hallsberg1_150906

Läs exjobbet här
(för medlemmar).