Vi besökte goda dagvattenexempel i Stockholm

Omslagsbild 2Anläggningar som bidrar till fördröjning och rening av dagvatten, rekreation för människor, biologisk mångfald och habitat för djur samt klimat- och bullerreglering – de finns! Det visades igår på studieresan för Goda Dagvattenexempel i Stockholms län där vi guidades runt på tre anläggningar som förhoppningsvis ska fungera som inspiration för väl fungerande och långsiktigt hållbara anläggningar i framtiden. Läs mer

Vilken dagvattenfråga vill du ha svar på?

Har du någon fundering kring juridik, planfrågor, dimensionering eller kanske föroreningstransporter, modellering eller reningsprocesser? Du vet väl om att du som medlem (ej webbmedlem) kostnadsfritt har möjlighet att ställa obegränsat antal frågor till våra experter? Under Fråga experten kan du läsa mer om våra experter och ställa din fråga. Läs mer

Jordbruksmark som kontrollerade översvämningsytor

Jordbruksverket_RGBIdag publicerade Jordbruksverket sin rapport för möjligheter att använda jordbruksmark som översvämningsytor. De fick under förra året regeringsuppdraget att undersöka potentialen att använda uppströms jordbruksmark till kontrollerade översvämningsytor för att skydda nedströms tätbebyggda områden. Läs mer

Filterlösningar och återanvändning för att minska mikroplaster från konstgräsplaner

SvFF-188x300Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) har kommit ut med nya rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner. Utifrån dagens kunskapsläge anser man bland annat att dränerande och ytavvattnande system kring planer bör bindas ihop till ett slutet system, dagvattenbrunnar bör förses med filter och granulat som hamnar utanför planen bör i största möjliga mån återanvändas. Läs mer

Stora biltvättarhelgen 22-23 april!

Biltvättarhelgen_2017Varje år genomförs Stora Biltvättarhelgen för att uppmärksamma allmänheten av vikten att inte fultvätta. 20 miljoner fultvättar görs varje år i Sverige vilket innebär att bilar tvättas på gatan och bidrar till att orenat vatten rinner rakt ut i dagvattensystemen och våra naturvatten. Olja, tungmetaller, asfaltsrester och andra toxiska ämnen som transporteras med dagvattnet påverkar recipienten och de naturliga ekosystemen. Läs mer

Utmaningar vid dagvattenprovtagning

Företagsgruppen Rent Dagvatten har intervjuat två personer som arbetar med dagvattenprovtagning. Reportaget belyser olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till både när provtagningsmetodik väljs och när analysresultat tolkas. Ett exempel på svårighet kan vara att komma åt de punkter i ledningssystemet som bäst representerar belastningen från den yta som undersöks.  Läs mer