Fråga experten

Inom dagvattenguidens nätverk finns många kunniga personer, några av dem har det speciella uppdraget att besvara frågor från medlemmarna. Vi kallar den tjänsten Fråga Experten. Experterna är personer med spetskompetens inom olika delar av dagvattenområdet.

Ställ en fråga

Du som är medlem (ej webbmedlem) kan utan kostnad ställa frågor till våra experter. Webbmedlemmar kan också fråga och vi lämnar då ett kostnadsförslag innan frågan besvaras.


Skickar

Dagvattenguiden har glädjen att presentera följande experter:

Sofia Eskilsdotter är landskapsarkitekt och jobbar i det egna företaget SE landskap samt undervisar på SLU. Hon har tidigare varit anställd på White arkitekter i Uppsala. Sofias arbete är fokuserat på växtgestaltning i det offentliga rummet och hon har stor erfarenhet av att jobba med dagvattenfrågor. Dagvattenguidens medlemmar kan fråga Sofia om växtgestaltning, konstruktion av växtbäddar och skötsel.

 

Godecke_BGodecke Blecken är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, där han ingår i en stor forskargrupp som i huvudsak jobbar med dagvatten. Han arbetar även som konsult på Sweco. Godecke har många års erfarenhet av dagvattenforskning och deltar i ett flertal projekt. Han disputerade med en avhandling om dagvattenbiofilter (regnbäddar) och har därefter forskat även på andra tekniker för dagvattenbehandling. Långtidsfunktion och underhåll av dagvattenanläggningar, samt funktion hos dagvattenanläggningar i Sveriges kalla klimat är områden där Godecke har mycket kunskap.

Eidar Lindgren är forskare och lärare på KTH. Han har jobbat mycket med frågor om detaljplane-bestämmelsers lagstöd och frågor om bygglovsprövning. Eidar svarar på rättsliga frågor kring dagvatten i detaljplanebestämmelser enligt plan- och bygglagen.

 

 

Jonas A v2016Jonas Andersson är konsult på WRS AB i Uppsala. Han kan mycket om utformning, dimensionering och skötsel av våtmarker och dammar som renar dagvatten. Jonas har också mycket kunskap om de processer som sker när dagvatten renas i våtmarker och dammar. Inom de här områdena kommer han att hjälpa dagvattenguidens medlemmar att få svar på sina frågor.

 

jonas-christensen_v2016Jonas Christensen är jurist och driver det egna företaget Ekolagen Miljöjuridik AB. Jonas har många års erfarenhet av juridik inom miljöområdet speciellt med inriktning mot frågor som kommer upp på ett kommunalt miljökontor. Jonas kommer att hjälpa våra medlemmar med svar på frågor om juridik för planering, kravställande och ansvarsfördelning inom dagvattenområdet.

 

Thomas Larm är specialist på dagvattenområdet och jobbar idag inom det egna företaget StormTac AB. Thomas har utvecklat StormTac, en beräkningsmodell för att beräkna transport av föroreningar i dagvatten, effekter på recipienten och dimensionering av dagvattenanläggningar. Thomas kommer i första hand att svara på frågor kopplade till StormTac, det kan till exempel handla om schablonvärden, riktlinjer för rening, åtgärdsplaner, recipientpåverkan och dimensioneringsmetoder.

Gilbert Svensson är konsult på Urban Water och även knuten till Luleå tekniska universitet. Han har erfarenhet av dagvatten både i planerings- och i driftskedet. Gilbert kommer att besvara frågor om dimensionering av dagvattensystem, transport av föroreningar, rening av dagvatten och modellering. Han har även varit med och utvecklat beräkningsmodellen SEWSYS.

 

Läs experternas tidigare svar i Biblioteket