Använd inte schablonvärden i projekteringsstadiet

Dagvattenguidens expert Thomas Larm svarar på varför reningsgrader för dagvattenanläggningar skiljer sig mellan StormTacs databas och i ett modellerat projekt, exempelvis i ett projekteringsstadium. Vid en projektering behöver hänsyn tas till platsspecifika förutsättningar, vilket kan ändra anläggningens reningsgrad. Läs varför i Dagvattenguidens bibliotek (för medlemmar).

430 regnbäddar i Columbus

Växtbädd_Malmö_2För att minska problemen med bräddningar i spillvattennätet i Columbus, USA, pågår projektet Blueprint Columbus. Staden spenderar 1,8 miljarder dollar på att bland annat anlägga 430 regnbäddar under en tjugoårsperiod. Bäddarna är designade så att de hinner tömmas under 48 timmar. Läs mer

Reportage – Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om dagvatten

Naturvardsverket_logoNaturvårdsverket är nu färdiga med sitt regeringsuppdrag där de har analyserat kunskapsläget för dagvattenproblematiken. Arbetet redovisar bland annat en djupdykning som gjorts kring ett antal juridiska frågor som kommuner ofta brottas med för dagvatten. Vi har intervjuat en av författarna och ställt frågor kring redovisningen och Naturvårdsverkets arbete.
Läs hela reportaget här (för medlemmar).

Anmäl dig till tillsynskurs dagvatten i Uppsala!

Daniel_kursDatum: 8-9 nov 2017
Sista anmälan: 30 okt

Denna kurs guidar dig genom hela processen från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken. I kursen genomförs fältbesök för att studera nya reningstekniker och diskutera dagvatten från miljöfarliga verksamheter. Som deltagare får du även en grundlig genomgång av reningsteknik och lagstiftning.
Här anmäler du dig till kursen!

Försök att definiera normaldagvatten

Svensk VattenFörra veckan presenterade Svensk Vatten Utveckling en rapport där ett försök har gjorts att definiera ett så kallat normaldagvatten. Bakgrunden till arbetet är de oklarheter som finns i ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och VA-huvudmän. En definition av normaldagvatten kan vara till hjälp för att reda ut vilket dagvatten en VA-huvudman är skyldig att ta hand om.

Läs hela rapporten här (för medlemmar)

Ny dagvattendom

En ny dom gällande dagvatten har fastslagits i Mark- och miljööverdomstolen. Denna gång gäller det vägdagvatten i form av snöslask och det är Trafikverket som tvingas betala skadestånd till en fastighetsägare för skador som snöslask med vägsalt ska ha orsakat husets tegelfasad efter vårdslös snöröjning.

Läs mer om domen här (för medlemmar).

Reportage – Dagvattenprojektet iWater

UtskriftFår två år sedan startade det omfattande dagvattenprojektet iWater, ett samarbete inom nätverket Union of the Baltic Cities. I projektet deltar sju städer med anslutning till Östersjön. Dagvattenguiden har kontaktat representanter från deltagarstäderna Söderhamn, Gävle och Helsingfors för att ta reda på vad som har hänt och hur det går.

Läs hela reportaget här (för medlemmar).