Erosionsskydd slänter

Armater geoceller, Byggros

Nätliknande geotextil tillverkad av en blandning av polyester och polyamid. Används som erosionssäkring av torra och våta sluttningar.

BIO-BLOK, EXPO-NET

Moduler i polyeten för fördröjning och infiltration av dagvatten. Kan användas både på privat tomtmark och i stor skala.

 

BIO-BLOK dagvattenmoduler är en unik nätrörskonstruktion som enkelt byggas ihop till önskad storlek. BIO-BLOK användas till att fördröja och infiltrera dagvatten, leda bort eller infiltrera vatten från en dräneringsledning, dränera kring hus, förhindra erosion i sluttningar t.ex. mot en damm eller sjö, förbättra gångytor ner till vatten, förbättra vattnets biologiska beskaffenhet och skapa biotoper för vattenplantor och djur. BIO-BLOK kan placeras under markytan eller direkt i vattenmiljön.

BIO-BLOK finns i flera olika storlekar och i utföranden som tål hög belastning. BIO-BLOK säljs med alla nödvändiga tillbehör. Modulerna väger endast tio kilogram och monteras enkelt ihop till större enheter, de passar därför även för privat användning.

 

Kontakt
+45 98 92 21 22
BT@expo-net.dk

EXPO-NETs hemsida
Broschyr om produkten (pdf)
Broschyr för husägare (pdf)
Detaljerad information om produkten

Biologiska erosionsmattor och nät, Byggros

Tillverkade av kokos eller jutefiber.

Biologiska erosionsmattor, ViaCon

Vävda mattor av kokosfiber samt icke-vävda av kokos-, jute-, strå- och/eller halmfiber.

Buskmatta, Veg Tech AB

Förodlade mattor av lågväxande buskvegetation.

Erosionsmatta Äng, Veg Tech AB

För permanent skydd i erosionspåverkade slänter.

Erosionsmatta Prefab, Veg Tech AB

Erosionsskydd med etablerad växtlighet och stomme av kokosnät.

Veg Techs erosionsskydd utgörs av en stark stomme av kokosnät. Växtmattan förodlas med marktäckande buskar eller perenner efter önskemål. Växternas rotsystem armerar effektivt finmaterial i markunderlaget. Beroende på erosionsbelastningen kan växterna kombineras med ett armeringssystem exempelvis organisk fiber, syntetiska nät eller olika former av stengabioner. Erosionsproblem kan uppstå i flera olika miljöer och då kan olika typer av vegetation effektivt begränsa effekterna av eroderande krafter. Med Veg Techs växtbaserade skydd blir det även estetiskt tilltalande än äldre system som exempelvis stenkross och betong.

Kontakt
Försäljningskontor, Stockholm
Tel 08-669 48 00
info@vegtech.se

Erosionsskyddsnät frösådd, Veg Tech AB

Erosionsskyddsnät av kokos, jute, halm eller miscanthus.

Kokosnät, Veg Tech AB

Erosionsnät av kokosfiber.

Polyfelt Envirofelt CO, FLA Geoprodukter

Biologiskt nedbrytbar erosionsmatta av kokosfiber.

Polyfelt Polymat, FLA Geoprodukter

Tredimensionell erosionsmatta av PP-fiber.

Tensar Mat, Byggros

Erosionsskyddande tredimensionell polymermatta av polyetylen.

Torräng, Veg Tech AB

Erosionsskydd lämpliga för torra moränjordar, sand och grus.