Grus- & krossprodukter

Barrikade TG-system stenbeläggning, Hesselberg

Porös naturstensbeläggning som kan användas till exempelvis trädgropar. Stenarna sammanfogas med härdad plast. Beläggningen är genomsläpplig för luft och vatten.

Dagvattenrening i filterbädd, WEREC AB och LECA Sverige AB

En komplett lösning för rening och fördröjning av dagvatten.

WEREC och LECAProduktregister filterbädd har som komplement till ett reningssystem i rörmoduler tagit fram en filterbäddslösning med samma kapacitet och funktion. Rening av dagvatten i kombination med fördröjning blir allt viktigare med ett klimat i förändring. Lösningen är robust, med lågt underhåll fri geometrisk utformning, och låga kostnader. Systemet avskiljer effektivt oljeföreningar, tungmetaller och fosfor. Kostnaderna är mycket låga i jämförelse med konventionella lösningar. Livslängden är så lång som 10 år. Därefter byts filtermaterialen ut. Lösningen är framtagen för förhållanden där det finns tillgång till parkytor alternativt en oasfalterad yta intill de hårdgjorda ytorna, som medger materialbyte med grävmaskin. Ett förfilter med organiskt filtermaterial avskiljer oljeföreningar. Huvudfiltret med LECA:s kalkbaserade Filtralite-P avskiljer tungmetaller och fosfor. Mätstudier visar att zink avskiljs med >90 %, bly med 80 %, krom, koppar, och nickel med 60-70 % och totalfosfor med ca 60-80 %. Filtret kan dimensioneras upp så att avskiljningen ökar ytterligare.

KontaktWerec_Leca_gemensam_logotyp
Sam Ekstrand, WEREC AB
Tel +46 (0)70-399 85 11
E-post: sam.ekstrand@werec.se
www.werec.se

Michael Karathanasis, LECA Sverige AB
Tel +46 (0)73-407 14 85
E-post: michael.karathanasis@leca.se
www.leca.se