Markytor

Ängsfrö, Veg Tech AB

Ängsfröer anpassade för olika miljöer finns.

Armater geoceller, Byggros

Nätliknande geotextil tillverkad av en blandning av polyester och polyamid. Används som erosionssäkring av torra och våta sluttningar.

Barrikade TG-system stenbeläggning, Hesselberg

Porös naturstensbeläggning som kan användas till exempelvis trädgropar. Stenarna sammanfogas med härdad plast. Beläggningen är genomsläpplig för luft och vatten.

BIO-BLOK, EXPO-NET

Moduler i polyeten för fördröjning och infiltration av dagvatten. Kan användas både på privat tomtmark och i stor skala.

 

BIO-BLOK dagvattenmoduler är en unik nätrörskonstruktion som enkelt byggas ihop till önskad storlek. BIO-BLOK användas till att fördröja och infiltrera dagvatten, leda bort eller infiltrera vatten från en dräneringsledning, dränera kring hus, förhindra erosion i sluttningar t.ex. mot en damm eller sjö, förbättra gångytor ner till vatten, förbättra vattnets biologiska beskaffenhet och skapa biotoper för vattenplantor och djur. BIO-BLOK kan placeras under markytan eller direkt i vattenmiljön.

BIO-BLOK finns i flera olika storlekar och i utföranden som tål hög belastning. BIO-BLOK säljs med alla nödvändiga tillbehör. Modulerna väger endast tio kilogram och monteras enkelt ihop till större enheter, de passar därför även för privat användning.

 

Kontakt
+45 98 92 21 22
BT@expo-net.dk

EXPO-NETs hemsida
Broschyr om produkten (pdf)
Broschyr för husägare (pdf)
Detaljerad information om produkten

Biologiska erosionsmattor och nät, Byggros

Tillverkade av kokos eller jutefiber.

Biologiska erosionsmattor, ViaCon

Vävda mattor av kokosfiber samt icke-vävda av kokos-, jute-, strå- och/eller halmfiber.

Buskmatta, Veg Tech AB

Förodlade mattor av lågväxande buskvegetation.

Bya-sten EcoNox, Starka

Marksten som m h a solljus bryter ner kväveoxider i luften.

Clean-NOX platta, S:T ERIKS

Gångbaneplatta med pigment som vid dagsljus bryter ner kväveoxider i luften.

Dagvattenrening i filterbädd, WEREC AB och LECA Sverige AB

En komplett lösning för rening och fördröjning av dagvatten.

WEREC och LECAProduktregister filterbädd har som komplement till ett reningssystem i rörmoduler tagit fram en filterbäddslösning med samma kapacitet och funktion. Rening av dagvatten i kombination med fördröjning blir allt viktigare med ett klimat i förändring. Lösningen är robust, med lågt underhåll fri geometrisk utformning, och låga kostnader. Systemet avskiljer effektivt oljeföreningar, tungmetaller och fosfor. Kostnaderna är mycket låga i jämförelse med konventionella lösningar. Livslängden är så lång som 10 år. Därefter byts filtermaterialen ut. Lösningen är framtagen för förhållanden där det finns tillgång till parkytor alternativt en oasfalterad yta intill de hårdgjorda ytorna, som medger materialbyte med grävmaskin. Ett förfilter med organiskt filtermaterial avskiljer oljeföreningar. Huvudfiltret med LECA:s kalkbaserade Filtralite-P avskiljer tungmetaller och fosfor. Mätstudier visar att zink avskiljs med >90 %, bly med 80 %, krom, koppar, och nickel med 60-70 % och totalfosfor med ca 60-80 %. Filtret kan dimensioneras upp så att avskiljningen ökar ytterligare.

KontaktWerec_Leca_gemensam_logotyp
Sam Ekstrand, WEREC AB
Tel +46 (0)70-399 85 11
E-post: sam.ekstrand@werec.se
www.werec.se

Michael Karathanasis, LECA Sverige AB
Tel +46 (0)73-407 14 85
E-post: michael.karathanasis@leca.se
www.leca.se

DeepGreen concept, Milford P/S

Systemlösning för omhändertagande av dagvatten som bygger på att dagvatten leds till speciellt uppbyggda växtbäddar med planterade träd.

DeepGreenDeepGreen använder regnvatten för att skapa mycket bättre odlingsförutsättningar för träden samtidigt som regnvatten leds till de törstiga träden istället för att skapa potentiella översvämningar. DeepGreen är flexibelt och passar de flesta projekt. Milfords ingenjörer har utvecklat en beräkningsmodell, där man noggrant kan beräkna effekten och kapaciteten på ett LOD-system och sedan utformas systemet för att passa det tillgängliga området. När beräkningen är på plats, definieras vilka produkter och utrustning som skall användas till projektet för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för träden. DeepGreen en heltäckande lösning där arbetsflödet från skiss till konkret projekt görs enklare och mer okomplicerat – utan alltför många tidsödande och dyra mellanhänder.

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28
253 68 Helsingborg MILFORD_logo_1
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
E-post info.se@milford.dk
Milfords hemsida
Detaljerad information om produkten

Delta Eco Drain, Benders

Genomsläpplig marksten försedd med distanser som ger plats för gräs och grus mellan plattorna. Även försedd med pigment för nedbrytning av NOX vid dagsljus.

Ecoblock Gräsarmering, Byggros

Gräsarmeringsplatta av LDPE-plast i olika färger och dimensioner.

Erosionsmatta Äng, Veg Tech AB

För permanent skydd i erosionspåverkade slänter.

Erosionsmatta Prefab, Veg Tech AB

Erosionsskydd med etablerad växtlighet och stomme av kokosnät.

Veg Techs erosionsskydd utgörs av en stark stomme av kokosnät. Växtmattan förodlas med marktäckande buskar eller perenner efter önskemål. Växternas rotsystem armerar effektivt finmaterial i markunderlaget. Beroende på erosionsbelastningen kan växterna kombineras med ett armeringssystem exempelvis organisk fiber, syntetiska nät eller olika former av stengabioner. Erosionsproblem kan uppstå i flera olika miljöer och då kan olika typer av vegetation effektivt begränsa effekterna av eroderande krafter. Med Veg Techs växtbaserade skydd blir det även estetiskt tilltalande än äldre system som exempelvis stenkross och betong.

Kontakt
Försäljningskontor, Stockholm
Tel 08-669 48 00
info@vegtech.se

Erosionsskyddsnät frösådd, Veg Tech AB

Erosionsskyddsnät av kokos, jute, halm eller miscanthus.

EXPO armeringsnät, EXPO-NET

Plastnät för armering av gräs. Finns i olika storlekar.

Färdig äng, Veg Tech AB

Prefabricerad ängsmatta i olika modeller; normal- fukt- torr- och salttålig äng.

Faserfix avvattningsränna, GPA

Rännsystem för markavvattning. Tillverkad i fiberförstärkt betong.

Focal Point, Mildford P/S

Reningssystem av typen biofilter/regnbädd, med ett reningssteg.

focalpointFocalPoint™ är ett helt dimensioneringsbart biofiltreringssystem där en extrem hydrodynamisk jordstruktur i kombination med en underjordisk dränering med hög kapacitet med anslutning till fördröjningsanläggning, infiltration eller utsläpp till recipienten. Focalpoint™ är ett komplett, integrerat system som garanterar funktionalitet, bibehållen prestanda och  ett minimum av underhåll. Med kompromisslös kvalitet, tester och verifiering av installationen lever Focalpoint™ garanterat alltid upp till den utlovade prestandan.

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28MILFORD_logo_1
253 68 Helsingborg
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
E-post info.se@milford.dk
Milfords hemsida
Detaljerad information om produkten

Gräs- och vallfrö, Svalöf Weibull AB

Gräsfröer och vallfröblandningar.

Gräsarmering gallerplatta, Starka

Gräsarmeringsplatta i betong.

Gräsarmering Siena, Starka

Slät gräsarmeringsplatta med distanser som ger plats för grus/gräs mellan plattorna.

Gräsarmering, ACO Nordic

Gräsarmering i plast (grön).

Gräsarmering, Benders

Gräsarmeringsplatta (gallersten) i betong.

Gräsarmering, Betongruppen

Gräsarmeringsplatta (gallersten) i betong.

Gräsarmering, ViaCon

Gräsarmeringsplatta av PE-plast med hålväggar för horisontell utbredning av rotsystemet.

Gräsarmeringsplatta, S:T ERIKS

Gräsarmeringsplatta (gallerplatta) i betong.

Häckmoduler, Veg Tech AB

Förtillverkade häckmoduler av bok eller avenbok.

Kerbdrain kantstensavvattning, ACO Nordic

Kantsten i betong med hål för avvattning av gator och andra hårdgjorda ytor.

  • Sidan 1 av 2
  • 1
  • 2
  • >