Perkolations- & magasinsmoduler

Aquacell dagvattenkassett, Wavin

Dagvattenkassetter i plast och tillbehör.

Aquaton tunnelmagasin, Milford P/S

Dagvattenlösning för underjordiska magasin. Finns i flera storlekar.

Aquaton Aquaton tunnelmagasin är en fördelaktig lösning jämfört med makadammagasin (stenkista), utjämningsrör eller kassettmagasin. Aquaton tunnelmagasin samlar upp och fördröjer vatten från stora ytor, exempelvis parkeringar eller vägar. Dagvattenkammaren är utrymmeseffektiv med en våtvolym som uppgår till ca 75 procent. Kamrarna installeras på ett lager av makadam och är konstruerade för att klara stora laster. Aquaton™-serien består av 5 tunnelstorlekar med en kapacitet på 0,2-3,5 m³ vatten per installerad meter. Dessutom finns det specialtunnlar för extra djupt liggande installationer samt tunnlar tillverkade av 100 % återvunnet material. Systemet innehåller 100% rensbara filtreringskammare där allt slam och suspenderat ämnen fångas upp. Tester av systemet visar att 80% totala suspenderade ämnen, 90% Kolväten, 49% Total-fosfor och 53% Total-zink tas bort. Anläggningen med kammare och makadam omges av geotextil (plus ev. bentonitmembran eller liknande när det anläggs i förorenad mark eller vatten skyddat område).

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28  MILFORD_logo_1
253 68 Helsingborg
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
E-post info.se@milford.dk
Milfords hemsida
Detaljerad information om produkten

BIO-BLOK, EXPO-NET

Moduler i polyeten för fördröjning och infiltration av dagvatten. Kan användas både på privat tomtmark och i stor skala.

 

BIO-BLOK dagvattenmoduler är en unik nätrörskonstruktion som enkelt byggas ihop till önskad storlek. BIO-BLOK användas till att fördröja och infiltrera dagvatten, leda bort eller infiltrera vatten från en dräneringsledning, dränera kring hus, förhindra erosion i sluttningar t.ex. mot en damm eller sjö, förbättra gångytor ner till vatten, förbättra vattnets biologiska beskaffenhet och skapa biotoper för vattenplantor och djur. BIO-BLOK kan placeras under markytan eller direkt i vattenmiljön.

BIO-BLOK finns i flera olika storlekar och i utföranden som tål hög belastning. BIO-BLOK säljs med alla nödvändiga tillbehör. Modulerna väger endast tio kilogram och monteras enkelt ihop till större enheter, de passar därför även för privat användning.

 

Kontakt
+45 98 92 21 22
BT@expo-net.dk

EXPO-NETs hemsida
Broschyr om produkten (pdf)
Broschyr för husägare (pdf)
Detaljerad information om produkten

Dagvattenkassett, Uponor Infra

Dagvattenkassetter i plast. Produkten ingår i konceptet Uponor IQ.

Uponor IQ
är ett komplett Dagvatten-Uponor-
dagvattenssystem för användning vid väg- och gatubyggen samt i jord- och skogsbruk. För stora som för små projekt. Uponor har marknadens mest kompletta sortiment av rör, delar och brunnar och kan dessutom tillverka projektanpassade lösningar.

Kontaktuponor_rgb_big2
033-172500
infrastruktur.se@uponor.com
Uponors hemsida

 

Dagvattenrening i filterbädd, WEREC AB och LECA Sverige AB

En komplett lösning för rening och fördröjning av dagvatten.

WEREC och LECAProduktregister filterbädd har som komplement till ett reningssystem i rörmoduler tagit fram en filterbäddslösning med samma kapacitet och funktion. Rening av dagvatten i kombination med fördröjning blir allt viktigare med ett klimat i förändring. Lösningen är robust, med lågt underhåll fri geometrisk utformning, och låga kostnader. Systemet avskiljer effektivt oljeföreningar, tungmetaller och fosfor. Kostnaderna är mycket låga i jämförelse med konventionella lösningar. Livslängden är så lång som 10 år. Därefter byts filtermaterialen ut. Lösningen är framtagen för förhållanden där det finns tillgång till parkytor alternativt en oasfalterad yta intill de hårdgjorda ytorna, som medger materialbyte med grävmaskin. Ett förfilter med organiskt filtermaterial avskiljer oljeföreningar. Huvudfiltret med LECA:s kalkbaserade Filtralite-P avskiljer tungmetaller och fosfor. Mätstudier visar att zink avskiljs med >90 %, bly med 80 %, krom, koppar, och nickel med 60-70 % och totalfosfor med ca 60-80 %. Filtret kan dimensioneras upp så att avskiljningen ökar ytterligare.

KontaktWerec_Leca_gemensam_logotyp
Sam Ekstrand, WEREC AB
Tel +46 (0)70-399 85 11
E-post: sam.ekstrand@werec.se
www.werec.se

Michael Karathanasis, LECA Sverige AB
Tel +46 (0)73-407 14 85
E-post: michael.karathanasis@leca.se
www.leca.se

Dagvattenrening i rörmoduler, WEREC AB och LECA Sverige AB

Dagvattenrening i rörkassetter

 

Werec_Leca_Rörmoduler Rening av dagvatten i kombination med fördröjning blir allt viktigare med ett klimat i förändring. WEREC AB har i samarbete med LECA International tagit fram en mycket kostnadseffektiv, robust lösning, med lågt underhåll och fri geometrisk utformning. Systemet avskiljer effektivt oljeföreningar, tungmetaller och fosfor. Investeringskostnaderna är låga i jämförelse med konventionella lösningar. Livslängden är så lång som 10 år. Därefter byts filtermaterialen enkelt med sug- och blåsbil. Lösningen är mycket lämplig om det råder platsbrist i stadsmiljön. Ytan kan asfalteras och tål trafik. Ett förfilter med organiskt filtermaterial avskiljer oljeföreningar. Huvudfiltret med LECA:s kalkbaserade Filtralite-P avskiljer tungmetaller och fosfor. Mätstudier visar att zink avskiljs med >90 %, bly med 80 %, krom, koppar, och nickel med 60-70 % och totalfosfor med ca 60-80 %. Filtret kan dimensioneras upp så att avskiljningen ökar ytterligare, eller skalas ner om reningskraven är lägre.

KontaktWerec_Leca_gemensam_logotyp
Sam Ekstrand, WEREC AB
Tel +46 (0)70-399 85 11
E-post: sam.ekstrand@werec.se
www.werec.se

Michael Karathanasis, LECA Sverige AB
Tel +46 (0)73-407 14 85
E-post: michael.karathanasis@leca.se
www.leca.se

DeepGreen concept, Milford P/S

Systemlösning för omhändertagande av dagvatten som bygger på att dagvatten leds till speciellt uppbyggda växtbäddar med planterade träd.

DeepGreenDeepGreen använder regnvatten för att skapa mycket bättre odlingsförutsättningar för träden samtidigt som regnvatten leds till de törstiga träden istället för att skapa potentiella översvämningar. DeepGreen är flexibelt och passar de flesta projekt. Milfords ingenjörer har utvecklat en beräkningsmodell, där man noggrant kan beräkna effekten och kapaciteten på ett LOD-system och sedan utformas systemet för att passa det tillgängliga området. När beräkningen är på plats, definieras vilka produkter och utrustning som skall användas till projektet för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för träden. DeepGreen en heltäckande lösning där arbetsflödet från skiss till konkret projekt görs enklare och mer okomplicerat – utan alltför många tidsödande och dyra mellanhänder.

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28
253 68 Helsingborg MILFORD_logo_1
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
E-post info.se@milford.dk
Milfords hemsida
Detaljerad information om produkten

Focal Point, Mildford P/S

Reningssystem av typen biofilter/regnbädd, med ett reningssteg.

focalpointFocalPoint™ är ett helt dimensioneringsbart biofiltreringssystem där en extrem hydrodynamisk jordstruktur i kombination med en underjordisk dränering med hög kapacitet med anslutning till fördröjningsanläggning, infiltration eller utsläpp till recipienten. Focalpoint™ är ett komplett, integrerat system som garanterar funktionalitet, bibehållen prestanda och  ett minimum av underhåll. Med kompromisslös kvalitet, tester och verifiering av installationen lever Focalpoint™ garanterat alltid upp till den utlovade prestandan.

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28MILFORD_logo_1
253 68 Helsingborg
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
E-post info.se@milford.dk
Milfords hemsida
Detaljerad information om produkten

Intesio dagvattenlösningar, Wavin

Koncept med bland annat en hemsida där man kan ladda ner olika program för div. beräkning.


Modular Wetlands, Milford P/S

Reningssystem av typen biofilter/regnbädd med två reningssteg.

Modular WetlandsModular Wetlands™ är ett genombrott inom LOD-teknik. Systemet är det enda biofiltreringssystemet som utnyttjar en så kallad ”horisontal-flow”, en ny patenterad princip med ett mindre fotavtryck och en större rensningsförmåga.  Där de flesta regnbäddarna använder en obetydlig, eller inte ens någon förfiltrering har Modular Wetlands™ en avancerad inbyggd förfiltreringskammare med inbyggda separations- och filtreringskassetter. Här tas avlagringar, olja och bensinrester bort från ytvattnet innan det når biofiltreringskammaren, vilket minskar underhållet och förbättrar systemets prestanda.

Kontakt
Milford P/S – Sverige
Stenbrovägen 28
253 68 HelsingborgMILFORD_logo_1
Sweden
Tel +46 85 25 03 880
E-post info.se@milford.dk
Milfords hemsida
Detaljerad information om produkten

Q-Bic dagvattenkassett, Wavin

Dagvattenkassetter i plast och tillbehör.

QBlock, ViaCon

Dagvattenkassett i plast.

Stormbox dagvattenkassett, Pipelife Sverige AB

Fördröjnings- och perkolationsmagasin i plast.

Utjämningsmagasin, Alfa Rör

Fördröjningsmagasin av prefabricerade betongmoduler.