Utbildning

Här presenteras de utbildningar, studiebesök, workshop, seminarier och konferenser VA-guiden arrangerar inom dagvatten. Se samtliga av VA-guidens utbildningar här.

Är du intresserad av någon av våra kurser som beskrivs, är du varmt välkommen att kontakta oss. För dig som är medlem finns aktuell information om andra aktörers dagvattenutbildningar i kalendariet.

 

Aktuella kurser

Dagvattenanläggningar på bjälklag
15 februari 2018, Stockholm

Inbjudan/program (pdf)

En utbildningsdag om utformning och dimensionering av dagvattenanläggningar på bjälklag.

  • Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och tillgodose behovet av att fördröja och rena dagvatten?
  • Hur säkerställs effektiv dränering samtidigt som att vegetationen inte ska drabbas av torka?
  • Hur undviks översvämningar och skador på byggnader vid skyfall?

Detta är några av de frågor som kommer att besvaras under denna utbildning som arrangeras av VA-guiden.

Kursen ger även en introduktion till hur dagvattenanläggningar dimensioneras utifrån Stockholm stads åtgärdsnivå om fördröjning och rening i anläggningar som kan hantera upp till 20 mm nederbörd.

Sista anmälningsdag: 17 januari. Länk till anmälan

 

Kurser vi erbjuder

Dagvatten – juridik & teknik
Dagvattenguidens experter Jonas Andersson och Jonas Christensen går igenom den grundläggande dagvattenjuridiken och olika tekniker för att fördröja, rena och avleda dagvatten. Dagvattenjuridiken omfattar såväl miljöbalken, plan- och bygglagen som lagen om allmänna vattentjänster.

Målgrupp: Kursen riktar sig till tjänstemän på alla kommunala förvaltningar som hanterar dagvattenfrågan; VA, plan, exploatering, fastighet och miljö. Oavsett om du är ny eller gammal i din roll.

Anmäl ditt för intresse för planerad kurs info@dagvattenguiden.se

Fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn
Som steg två erbjuds en fördjupning om miljöinspektörernas tillsynsroll när det gäller dagvatten, kursen går igenom hela kedjan från tidig planering till tillsyn av anläggningar. Frågeställningar som kommer att beröras är bland annat; vilken roll har miljöinspektören i plan- och byggprocessen, hur läser man en dagvattenutredning, kan och bör man skriva tillståndsvillkor och vad kan vara viktigt att fokusera på vid tillsyn över olika typer av dagvattenanläggningar? Vi bedömer att den som redan har viss kunskap om miljöbalken har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig kursen.

Målgrupp: Kursen riktar sig främst miljöinspektörer men även andra som behöver kunskap om tillsyn, tillstånd och lagstiftning. Deltagarna behöver ha viss förkunskap om miljöbalken.

Anmäl ditt för intresse för planerad kurs info@dagvattenguiden.se

Dagvattenkurs med provtagningsinriktning
Dagvattenguiden arrangerar kurser för dig som vill lära dig mer om provtagning. Vi tittar på utrustning i fält och diskuterar vilka provtagningsmetoder som är lämpliga i olika situationer, hur det fungerar i praktiken, vad det kostar och hur man ska tolka resultaten. Konceptet består av en halvdagsutbildning med föreläsning och platsbesök vid en eller flera dagvattenanläggningar. Innehållet är anpassat för att ge goda kunskaper inför tillsyn, egenkontroll och skötsel av dagvattenanläggningar.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om provtagning av dagvatten så som miljöinspektörer, VA-ingenjörer, projektörer och liknande.

Anmäl ditt intresse för kursen till info@dagvattenguiden.se